Izbornik Zatvoriti

OPŠTE ODREDBE

Opštim uslovima poslovanja Agencije “Grad Nekretnine Lazarevac”, u skladu sa članom 28. Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem Ugovora o posredovanju, Nalogodavac potvrđuje da prihvata, odnosno da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prometu, odnosno zakupu nepokretnosti, koji zaključuju Nalogodavac i Posrednik.

Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanjuu sa više Posrednika istovremeno (osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja).

Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca  je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji mu je prvi omogućio razgledanje predmetne nepokretnosti, odnosno koji ga je prvi upoznao sa predmetnom nepokretnošću. U slučaju da je Nalogodavac (kupac/zakupac) razgledao predmetnu nepokretnost (posredstvom drugog posrednika ili sam) pre nego što mu je Posrednik Agencija “Grad Nekretnine Lazarevac” istu pokazao, obavezan je da o tome upozna Posrednika , kako se ne bi ponovilo razgledanje, te kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je nepokretnost prvi put razgledao posredstvom Posrednika Agencije “Grad Nekretnine Lazarevac”.

Prodavac/zakupodavac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da posredničku naknadu isplati Posredniku koji ga je prvi doveo u vezu sa potencijalnim kupcem/zakupcem. U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem (prodavcem/zakupodavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tome upozna Posrednika, kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim kupcem/zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom Agencije “Grad Nekretnine Lazarevac”.

Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše posredniku Potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost prvi put gledao posredstvom Posrednika.

U slučaju da kupac/zakupac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost kupcu/zakupcu i pored odbijanja da potpiše Potvrdu o gledanju, pa kupac/zakupac ili sa njim povezana lica navedena u delu II, poslednja alineja, ovih Opštih uslova poslovanja, zaključi Ugovor o prometu/zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica je da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim dokaznim sredstvima – svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama i sl.

OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI, PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA, EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE I OBAVEZE NALOGODAVCA

Obaveze i prava posrednika

·         da zaključi Ugovor o posredovanju sa nalogodavcem

·         da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla

·         da Nalogodavcu pruži objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima

·         da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet/zakupje predmet posredovanja. Da Nalogodavcu naročito predoči moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti; upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima

·         da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom/zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze oubičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove

·         da omogući razgledanje nepokretnosti

·         da čuva podatke o ličnosti Nalogodavca, a po pisanom nalogu Nalogodavca i da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom/zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje

·         da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate

·         da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja Ugovora

·         da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora)

·         da prisustvuje primopredaji nepokretnosti

·         da o svom trošku obezbedi stručnu pomoć (advokat) vezanu za izradu Predugovora, Ugovora i ostale potrebne dokumentacije

·         da vodi evidenciju o posredovanju i o potposredovanju

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem (fizickim ili pravnim) o pregovaranju za zakljucenje pravnog posla, ako je Nalogodavcu omoguceno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zakljucenje pravnog posla, a posebno ako je:

·         neposredno odveo, ili uputio Nalogodavca, ili trece lice na razgledanje predmetne nepokretnosti

·         organizovao susret izmedju Nalogodavca i treceg lica (ili njegovog predstavnika – punomocnika, srodnika i sl.) radi pregovaranja za zakljucenje pravnog posla

·         Nalogodavcu saopstio ime, broj telefona, telefaksa, ili e-adrese treceg lica zainteresovanog za zakljucenje pravnog posla, ili ako mu je saopstio tacnu lokaciju trazene nepokretnosti

Posrednik ima pravo da, uz saglasnost Nalogodavca (prodavac/zakupodavac) fotografise ili napravi video zapis nepokretnosti ciji promet je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sacinjene fotografije, odnosno video zapise posrednik ne sme koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglasavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na internetu, ili drustvenim mrezama.

Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zakljuci Ugovor o potposredovanju, kojim ce, u celini ili delimicno, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se Nalogodavac s ovim izricito saglasio u Ugovoru o posredovanju. Posrednik je duzan da kopiju Ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zakljucenja tog ugovora.

Posrednik ima pravo da za izvrsene usluge ispostavi racun Nalogodavcu, u skladu sa zakljucenim Ugovorom o posredovanju i ovim Opstim uslovima poslovanja.

Ekskluzivno posredovanje

Nalogodavac se moze obavezati izricitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku nece licno otudjiti nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju, niti ce angazovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa.

Ako za vreme vazenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zakljuci pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnosti, za koji je posredovao drugi posrednik, ili licno, bez posredovanja bilo kog posrednika, duzan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade stete plati iznos ugovorene posrednicke naknade.

Posrednik je duzan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na znacenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

Obaveze Nalogodavca

·         da obavesti Posrednika o svim okolnostima koje su od znacaja za obavljanje posredovanja

·         da Posredniku da na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnost, koje je predmet prometa, odnosno da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti

·         da osigura Posredniku i licu zainteresovanom za zakljucenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni nacin i u dogovoreno vreme

·         da obavesti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, sto posebno ukljucuje tacne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr.

·         da isplati Posredniku ugovorenu posrednicku naknadu, u slucaju realizacije ugovorenog prometa, kao i slucajevima iz dela III ovih Opstih uslova. Ukoliko je posebno ugovoreno, da nadoknadi Posredniku i druge dodatne troskove nastale tokom posredovanja

·         da obavesti Posrednika pisanim putem ili u elektronskoj formi o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene

·         da odmah obavesti Posrednika da je lice koje je preko Posrednika gledalo nepokretnost (ili sa njim povezano lice) pokazalo interesovanje da bez Posrednika zakljuci Ugovor/Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, Zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika

OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNICKU NAKNADU

Posrednik stice pravo na posrednicku naknadu u trenutku zakljucenja Ugovora za koji je posredovao, osim ako Posrednik i Nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posrednicku naknadu stice u momentu zakljucenja Predugovora za koji je posrednik posredovao.

Posrednik ne moze da zahteva delimicno placanje posrednicke provizije unapred, odnosno pre zakljucenja Predugovora, odnosno Ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

Iznos posrednicke naknade, odnosno nacin odredjivanja iznosa posrednicke naknade, kao i vrsta i visina troskova za dodatne usluge Posrednika, utvrdjeni su Cenovnikom posrednickih usluga koji je sastavni deo ovih Opstih uslova poslovanja.

Troskove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokazuje svojina na predmetnoj nepokretnosti (izvod iz Katastra i sl.), a koja je potrebna za promet predmetne nepokretnosti snosi NALOGODAVAC, ako nije drugacije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik moze da ugovori pravo na naknadu dodatnih troskova nuznih za izvrsenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatrazi da mu se unapred plate sredstva za odredjene izdatke, ako je to izricito navedeno u Ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posrednicku naknadu ako bracni, odnosno vanbracni drug, potomak, roditelj, kao i druga lica povezana sa licem sa kojom je posrednik doveo u vezu Nalogodavca, zakljuci posredovani pravni posao. Povezanim licima ce se, pored navedenih srodnika, smatrati i, roditelji bracnog druga, njegova braca i sestre, kao i pravno lice koje je u vlasnistvu (suvlasnistvu) potencijalnog kupca, ili njegovih srodnika navedenih u ovom stavu, kao i lica koja su sa njim prisustvovala prezentaciji nepokretnosti.

Ako nakon prestanka vazenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne duzem od mesec dana od dana prestanka vazenja ugovora, Nalogodavac zakljuci pravni posao koji je neposredna posledica Posrednikovog posredovanja pre prestanka vazenja Ugovora o posredovanju, duzan je da  posredniku plati ugovorenu posrednicku naknadu u celini, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugacije ugovoreno.

Ako pod uslovom i roku iz prethodnog stava, Nalogodavac zakljuci pravni posao koji je u znacajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka  vazenja Ugovora o posredovanju, duzan je da plati Posredniku srazmernu posrednicku naknadu, osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugacije ugovoreno.

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa Nalogodavcem, u svoje ime, kao ugovorna strana, zakljuci Ugovor o prometu nepokretnosti koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa Nalogodavcem zakljuci lice koje za Posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.

Posrednik nije obavezan da vrati isplacenu posrednicku naknadu (u slucaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanje jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugacije ugovoreno.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa paznjom dobrog privrednika.

Posrednik odgovara Nalogodavcu u skladu sa Zakonom, za stetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opstim uslovima poslovanja od strane Posrednika.

Posrednik ne snosi odgovornost za izvrsenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su medjusobno preuzele u zakljucenom Ugovoru (Predugovoru).

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane (osim u slucaju da mu je prodavac u pisanom formi saopstio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca).

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovorom o posredovanju se utvrdjuje period na koji se Ugovor zakljucuje. Ako nije drugacije ugovoreno, smatrace se da je Ugovor zakljucen na godinu dana.

Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zakljucenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zakljucen (ako u Ugovoru o posredovanju nije drugacije ugovoreno), ili otkazom Nalogodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi.

Otkaz Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazlozen, moze biti dat u svako doba (osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

OPŠTE ODREDBE

Na odnose izmedju Nalogodavca i Posrednika koji nisu regulisani Ugovorom o posredovanju, niti su uredjeni ovim Opstim uslovima poslovanja, primenjivace se neposredno odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, drugih propisa koji regulisu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.

Ovi Opsti uslovi poslovanja su sastavani deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika.

CENOVNIK USLUGA

Cenovnik posrednickih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamene i iznajmljivanja nekretnina

Ovi opsti uslovi poslovanja su sastavni deo Ugovora o posredovanju, istaknuti su na vidnom mestu u prostorijama Posrednika i objavljeni na sajtu Posrednika.

KUPOPRODAJA (provizija se naplacuje u procentima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene)

·         Najvisa ukupna provizija:  4%

·         Najniza ukupna provizija:  2%

Prodaja (provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine, naplacuje se od prodavca)

·         1-2% (minimalan iznos 400€ u dinarskoj protivvrednosti)

Kupovina (provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine, naplacuje se od kupca)

·         1-2% (minimalan iznos 400€ u dinarskoj protivvrednosti)

Zamena (provizija se naplacuje od svake strane u zameni)

·         1-2% (procenat se racuna od vrednosti nekretnine koju je strana stekla zakonom)

ZAKUP

Zakupodavac (provizija od zakupodavca)

·         Procenat od mesecne zakupnine

·         Minimalno:  25%

·         Za zakup trajanja od 12 do 59 meseci:  50%

·         Minimalno za zakup trajanja od 60 meseci (5 godina) i vise:  100%

Zakupac (provizija od zakupca)

·         Procenat od mesecne zakupnine

·         Minimalno:  25%

·         Za zakup trajanja od 12 do 59 meseci:  50%

·         Minimalno za zakup trajanja od 60 meseci (5 godina) i vise:  100%